تربیت آرمانی ویرایش 5


  

مقدّمه

حجّت های الهی  نماد آرمان های بزرگ الهی وانسانی  ومظهر تلاش خالصانه برای رسیدن به این آرمانها هستند. همراهی با حجّت های الهی  به معنای قرارگرفتن در مسیر فتح  آرمانهاست  ونبودن با او به معنای جاماندن از کاروان بندگان صالح الهی است که وارثان زمین خواهند شد.