کتاب دین وعلم ارتباطات


  

مقدّمه

 

الف ) تبيين موضوع

 

تحقيق حاضر با رويکردى کلامى وفلسفى به ترابط وتعارض بين آموزه هاى دين وعلم ارتباطات در ارتباط با آیندۀ جهان مى پردازد و درصدد توضيح وتبيين آسيبهاى احتمالى متوجّه دين مدارى از ناحية تحليلها وفرايندهاى مورد بحث در علم ارتباطات پیرامون آینده مى باشد.

 

لازم به ذکر است که مراد از دين در پژوهش حاضردين اسلام است که شامل مجموعة حقايق وارزشهايى است که از طرق قطعى براى هدايت وسعادت انسانها بر خاتم پيامبران الهى نازل گشته است .

 

مراد از علم ارتباطات در عنوان موضوع اصطلاح موجود در مجامع علمى وپژوهشى جهان است که به طور ويژه در صد سال اخير مورد تأکيد قرار گرفته است وتعاريف تخصّصى درمورد آن در بخش اوّل(کلّيات)مورد بررسى قرار گرفته است. به صورت پيش فرض ميتوان گفت علم ارتباطات دانش انتقال معانی در شعور عامّه مى باشد.

 

همچنين آيندة مورد اشاره در عنوان تحقيق به قسمتى از زمان نزدیک وپیش روی بشريت که هنوز به فعليت نرسيده تعریف شده وبا فرجام جهان که بیشترگزاره های دینی در ارتباط با آینده ناظر به آن است نسبت سنجی شده است.

 

با عنايت به مطالب فوق مى توان نتيجه گرفت که پژوهش حاضر به تعاملها وچالشها ودر نتيجه رهيافتهاى تحليلى ومقايسه اى بين نظريات مطرح دربارة تحوّلات آينده در هريک از دو عنصر دين وارتباطات مى پردازد.