قرآن کریم
آرامش در بیرون لندن
تنها بر فراز
زمان و مکان در اجتهاد
داستان ما و نیامدن تو
الگوهای گذر از دوران غیبت و زمینه سازی ظهور
تربیت آرمانی ویرایش 5
کتاب دین وعلم  ارتباطات
لقمان نامه
مهارتهای طلبگی ودانشجویی